Skip to content

Veilig volgens heldere normen

Outdoorpark SEC Almere

Kwaliteit in veiligheid bij VeBON bedrijven

TÜV VeBON veiligheidsnorm – in samenvatting

Om aan te geven hoe wij omgaan met de veiligheid geven wij bij deze de verkorte norm weer.

1. Introductie
De TÜV VeBON Veiligheidsnorm specificeert eisen voor een veiligheidssysteem. Deze norm is specifiek gericht op buitensportondernemingen die zijn aangesloten bij VeBON. Deze organisaties kunnen de TÜV VeBON Veiligheidsnorm gebruiken om een systeem op te zetten waarbij risico’s worden beheerst, de veiligheid van activiteiten wordt vergroot en de kans op ongevallen wordt gereduceerd. De norm geeft een niveau aan waaraan het veiligheidssysteem minimaal moet voldoen. Tevens worden eisen gesteld aan het continu verbeteren van het veiligheidssysteem.
1.1. Ontwikkeling
In de ontwikkeling van de veiligheidsnorm is gestreefd naar een optimale combinatie van:
• de expertise van buitensportorganisaties en specialisten uit de branche wat betreft het organiseren en uitvoeren van buitensportactiviteiten, en;
• de kennis van normering en certificering van TÜV Service Check.
Door middel van documentenanalyse, interviews en praktische workshops is de aanwezige kennis en ervaring ten aanzien van veiligheid gebundeld en gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de veiligheidsnorm. De inhoudelijke eisen van de veiligheidsnorm zijn geformuleerd door  specialisten van TÜV Service Check op het gebied van normontwikkeling en systeemkeuring. De conceptnormen zijn getoetst bij de leden van de
VeBON, voordat de definitieve norm is vastgesteld.
De leden van de VeBON zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een veiligheidssysteem conform de eisen van de TÜV VeBON veiligheidsnorm. Vanwege de borging van de onafhankelijkheid en
objectiviteit, is TÜV Service Check niet betrokken bij het opzetten van deze individuele veiligheidssystemen.
1.2. Verenigbaarheid met andere management systemen
Deze veiligheidsnorm is bedoeld om verenigbaar te zijn met andere internationaal erkende normen voor managementsystemen. Hij is in overeenstemming gebracht met ISO 9001:2000 op kwaliteitsgebied en de
ISO 14001:1996 op milieugebied, om voor de gebruikers van beide normen de comptabiliteit te vergroten.

1.3. Normeisen
De norm onderscheidt vier hoofdprocessen die met elkaar in verbinding staan:
1. Managementproces;
2. Verbeterproces;
3. Uitvoeren van activiteiten;
4. Ondersteunende processen.
In het managementproces wordt het beleid bepaald en de lijnen uitgezet, die in de uitvoering tot uitdrukking komen. In het verbeterproces wordt enerzijds de basis gelegd voor het nemen van maatregelen op het gebied
van veiligheid. Anderzijds wordt het proces gevoed door geconstateerde verbeterpunten uit de praktische uitvoering. Hieronder worden de normeisen per hoofdproces kort toegelicht:
Ad. 1.:
In het managementproces worden eisen gesteld aan het beleid van de organisatie en de doorvertaling naar concrete doelstellingen op veiligheidsgebied. Concrete eisen die hierbij gesteld worden, zijn:
• Het opstellen van een intentieverklaring m.b.t. veiligheid, waarin de visie op veiligheid en een aantal basisprincipes is opgenomen (voldoen aan wettelijke eisen en gebruik van gekeurde materialen);
• Vaststellen van wettelijke eisen (milieu, hygiëne, attractiebesluit e.d.);
• Het opstellen van een jaarplan op veiligheidsgebied, waarin concrete doelstellingen geformuleerd worden (bijv. ten aanzien van scholing instructeurs, reductie (bijna-) ongevallen, etc.);
• Een jaarlijkse beoordeling door het management van het functioneren van het veiligheidssysteem.

 

 

 

Vervolg: 

Ad. 2.:
De basis voor het verbeterproces wordt gelegd in een uitgebreide risico inventarisatie voor alle activiteiten die door de organisatie worden aangeboden. In deze risico inventarisatie moet aandacht worden besteed aan:

• Deelnemers;
• Instructeurs;
• Materialen en speeltoestellen;
• Terrein, kleding en accommodatie;
• Vervoer;
• Communicatiemiddelen;
• Weersinvloeden.
Op basis van de risico inventarisatie dient de organisatie per activiteit beheersmaatregelen te formuleren. Dit kan in de vorm van instructies, inhoudelijke eisen aan deelnemers, materiaal en materieel of de kennis en
ervaring van de instructeur.
Ad. 3.:
De uitvoering van activiteiten heeft betrekking op de intake van deelnemers (-groepen), de voorbereiding van activiteiten, instructie van deelnemers, begeleiding tijdens de uitvoering en evaluatie van activiteiten of projecten.
Ad. 4.:
Ten aanzien van ondersteunende processen worden in de norm specifiek eisen gesteld aan:
• Inkoop;
• Ingangscontrole van materialen;
• Onderhoud van materiaal;
• Selectie van instructeurs;
• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie;
• Uitbestede activiteiten.
1.4. Toetsing
De organisatie worden gemiddeld 2 maal per 3 jaar onderworpen aan een audit door TÜV Service Check. De audits zijn gericht op het toetsen van:
1. Het veiligheidssysteem aan de eisen van de TÜV VeBON veiligheidsnorm;
2. De praktische werkwijze van de organisatie aan de beschreven werkwijze in het veiligheidssysteem.

2. TÜV Service Check
TÜV is een 130 jaar \’jong\’ concern van wereldformaat, letterlijk en figuurlijk. Ongeveer 5.500 medewerkers werken binnen ruim 100 landen als Nederland, Spanje, Engeland, Frankrijk, maar ook in bijvoorbeeld
Amerika, Hong Kong en Thailand. Er kan dus met recht over \’Global Presence\’ gesproken worden.
TÜV profileert zich als de beoordelende instantie voor certificatie en keuringen op het gebied van systemen, producten, performance, processen en personen. TÜV Nederland is een 100% dochteronderneming van
RWTÜV Duitsland en voornamelijk actief in Nederland en België. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot één van de vijf belangrijkste certificerende instellingen in Nederland. Een groot aantal ondernemingen in verschillende branches heeft TÜV reeds ingeschakeld om audits te verrichten die voor de systeemcertificatie noodzakelijk zijn. 

Veiligheid, als speerpunt van de VeBON, is direct gelieerd aan kwaliteit van de dienstverlening. Het waarborgen van deze veiligheid door de invoering van een veiligheidsnorm sluit nauw aan bij de uitgangspunten van TÜV Service Check. 

Team-Refresh-2017-noresize