Skip to content

Leveringsvoorwaarden Zakelijk

Outdoorpark SEC Almere

VeBON zakelijke voorwaarden
(voor buitensport, recreatie, verhuur,
evenementen & actieve reizen)
Versie 1 januari 2019
BELANGRIJK
Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel die van toepassing is op
alle Diensten van de Onderneming en uit modules die aanvullend van
toepassing zijn op specifieke Diensten van de Onderneming.
De module ‘Activiteiten, Verhuur en Overige diensten’ is van toepassing op
alle Diensten die geen Meerdaags pakket vormen.
De module Meerdaagse pakketten is van toepassing op iedere combinatie
van tenminste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die
tenminste 24 uur beslaat of een overnachting omvat voor zover dit een
pakketreis in de zin van artikel 7:500 sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt
en die niet wordt afgenomen op grond van een raamovereenkomst.

ALGEMEEN DEEL
Artikel 1 – DEFINITIES
1.1 In deze Voorwaarden en de Overeenkomst wordt verstaan onder:
Diensten: De overeengekomen diensten waaronder Activiteiten,
Verhuur en Overige diensten ongeacht of deze tezamen een Meerdaags
Pakket vormen.
Activiteit: iedere georganiseerde bezigheid waaronder (buiten)sport,
workshops, clinics, training, spellen, etc..
Verhuur: huur van materiaal (waaronder vervoersmiddelen) of
onroerend goed (waaronder zaalruimte).
Overige diensten: alle diensten van de Onderneming of Hulppersonen
niet zijnde Activiteiten of Verhuur.
Meerdaags pakket: iedere combinatie van tenminste twee verschillende
soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die tenminste 24 uur beslaat of
een overnachting omvat voor zover dit een pakketreis in de zin van
artikel 7:500 sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt en die niet wordt
afgenomen op grond van een zakelijke raamovereenkomst..
Reisdienst: een reisdienst in de zin van artikel 7:500 onder a BW. (Zonder
hieraan rechten te kunnen ontlenen betreffen dit samengevat:
accommodatie voor overnachting, personenvervoer, auto/motorhuur
en overige toeristische diensten.)
Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die voor zichzelf dan wel ten
behoeve van derden met de Onderneming een Overeenkomst sluit.
Gast: iedere persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Dienst
en iedere persoon die op het Terrein aanwezig is.
Consument: Natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf.
Onderneming: de onderneming die Diensten aanbiedt dan wel de
onderneming met wie de Opdrachtgever de Overeenkomst sluit.
Vertegenwoordiger: de persoon die namens de Onderneming de Dienst
feitelijk levert of optreedt als begeleider van een Dienst of Activiteit,
waaronder coördinatoren, instructeurs, trainers en spelleiders.
Hulppersonen: iedere niet-ondergeschikte die in opdracht van de
Onderneming werkzaamheden, verricht waaronder externe
dienstverleners die in opdracht van de Onderneming Diensten aan de
Opdrachtgever of Gast leveren.
Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze algemene
voorwaarden) tussen de Onderneming en Opdrachtgever, op grond
waarvan de Onderneming aan Opdrachtgever en Gast haar Diensten
levert.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Huisregels: Het geheel aan regels ter regeling van de orde en veiligheid
op het Terrein en tijdens de Diensten.
Terrein: het grondstuk in beheer van of in gebruik door de Onderneming,
met inbegrip van de bebouwing en installaties.
Schriftelijk: op schrift of via elektronische weg (waaronder per e-mail).
Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland
erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
Overeenkomsten van de Onderneming en de daarmee samenhangende
rechtsverhoudingen, voor zover de Opdrachtgever geen Consument is.
Deze Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is
op alle Diensten van de Onderneming en uit modules die aanvullend van
toepassing zijn op specifieke Diensten van de Onderneming
overeenkomstig hetgeen is bepaald in de inleiding en modules.
2.2 Alle bij de Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland
(VeBON) aangesloten leden zijn verplicht deze Voorwaarden vanaf 1
januari 2019 op alle overeenkomsten inzake Diensten van toepassing te
verklaren voor zover de Opdrachtgever geen Consument is.
2.3 Van de bepalingen in deze Voorwaarden kan enkel ten voordele van de
Opdrachtgever worden afgeweken, tenzij in een specifieke bepaling in
deze Voorwaarden is aangegeven dat de Onderneming mag afwijken van
die bepaling. Afwijking dient schriftelijk te geschieden. Indien de
Onderneming Diensten aanbiedt die vallen binnen het toepassingsbereik
van andere branchevoorwaarden (zoals de RECRON-voorwaarden, kan

de Onderneming bepalen dat op deze Diensten niet deze VeBON-
voorwaarden, maar uitsluitend de andere branchevoorwaarden van

toepassing zijn.
2.4 Bij strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze
Voorwaarden, hebben de bepalingen in de Overeenkomst voorrang. Bij
strijdigheid tussen bepalingen uit de specifieke modules en het
algemene deel hebben de bepalingen uit de specifieke module voorrang.
2.5 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden
door het aangaan van een Overeenkomst met de Onderneming, door het
feitelijk gebruik maken van een Dienst van de Onderneming, door het

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

2

betreden van het Terrein of door het (aan)betalen van de verschuldigde
prijs. De Gast aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door
het ondertekenen van een deelnameformulier, door het betreden van
het Terrein of door het feitelijk gebruik maken van een Dienst.
2.6 De Onderneming draagt er zorg voor dat de Opdrachtgever kennis kan
nemen van deze Voorwaarden door deze Voorwaarden gemakkelijk
toegankelijk te maken op de website van de Onderneming of op de
locatie waar de Dienst wordt verleend, of door deze toe te zenden óf
door te zorgen dat op een andere door de wet voorgeschreven wijze
kennis kan worden genomen. De Onderneming draagt er zorg voor dat
een digitaal exemplaar kan worden opgeslagen en geprint of een
exemplaar ter plaatse kan worden meegenomen. De Onderneming zal
een exemplaar op verzoek toezenden.
2.7 Opdrachtgever verplicht zich deze Voorwaarden tijdig aan de Gast
bekend te maken. Ingeval Opdrachtgever werkt met een inschrijving,
geschiedt dit voor of bij de inschrijving. Ingeval er geen inschrijving
plaatsvindt, is dit vóór aanvang van de Dienst. Opdrachtgever is
aansprakelijk jegens de Onderneming voor de gevolgen van het niet of
niet tijdig bekend maken van de Voorwaarden aan de Gast.
2.8 De Onderneming is enkel bereid haar Diensten te leveren onder
toepasselijkheid van deze Voorwaarden en verdere door de
Onderneming gehanteerde voorwaarden. Algemene
(inkoop)voorwaarden en andere voorwaarden van de Opdrachtgever
worden expliciet en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 De aangeboden Diensten omvatten enkel hetgeen in de offertes en
publicaties van de Onderneming uitdrukkelijk is omschreven. De inhoud
van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of
namens de Onderneming verstrekte informatie. Informatie in publicaties
van Hulppersonen zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er
een link naar is opgenomen in het aanbod van de Onderneming.
3.2 Ieder aanbod geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de
aangeboden Diensten. Indien een Dienst niet beschikbaar is, geeft de
Onderneming dit uiterlijk 7 dagen na aanvaarding van het aanbod te
kennen.
3.3 Alle offertes en aanbiedingen door de Onderneming zijn herroepbaar en
vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding door de Opdrachtgever in alle
gevallen onverwijld en in ieder geval tot 17.00 uur van de eerstvolgende
Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door de
Onderneming. Indien de boeking eerder wordt bevestigd door de
Onderneming, wordt het aanbod door de bevestiging onherroepelijk. De
enkele ontvangst van een (al dan niet automatische)
ontvangstbevestiging van de boeking maakt het aanbod niet
onherroepelijk.
3.4 Indien aan de Opdrachtgever een optie wordt verstrekt of in het aanbod
een termijn voor de geldigheid van het aanbod staat vermeld, wordt de
aangeboden capaciteit van de Dienst niet publiekelijk aangeboden of
met een ander overeengekomen. De Onderneming behoudt zich echter
het recht voor de optieperiode dan wel de termijn in het aanbod in te
korten of in te trekken in verband met een nieuwe aanvraag waarvoor
de gereserveerde capaciteit nodig is.
3.5 Kennelijke fouten binden de Onderneming niet. Indien er reden is tot
twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever
navraag te doen.
3.6 De Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de
Opdrachtgever van het aanbod van de Onderneming. Deze aanvaarding
(“de boeking”) kan zowel mondeling als Schriftelijk geschieden. In de
Overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Voor de Opdrachtgever
geldt geen herroepingstermijn, tenzij er een dwingendrechtelijke
herroepingstermijn van toepassing is.
3.7 De Onderneming stuurt binnen 7 dagen na ontvangst van de boeking een
boekingsbevestiging.
3.8 De (rechts)persoon die namens of ten behoeve van een of meer Gasten
een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die daaruit voortvloeien. De Gasten zijn ieder voor hun
eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden
en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient de Gast volledig te informeren
over de afgenomen Diensten, verstrekte informatie en de van toepassing
zijnde Voorwaarden, Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is
ervoor verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de
Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals
voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) van
Gasten te verkrijgen. De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming voor
alle aanspraken en schades die volgen door het niet naleven van deze
verplichtingen.
3.9 Indien de Opdrachtgever reserveert of boekt voor minderjarige Gasten
is de Opdrachtgever verantwoordelijk om de wettelijk

vertegenwoordiger(s) van de minderjarige Gast volledig te informeren
over de afgenomen Diensten en de van toepassing zijnde Voorwaarden,
Huisregels en privacybeleid. De Opdrachtgever is ervoor
verantwoordelijk om toestemming voor deelname te verkrijgen van de
wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever is ervoor
verantwoordelijk om toestemming voor verwerking door de
Onderneming van de voor de zorgvuldige uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens (zoals
voedselallergieën en andere noodzakelijke medische gegevens) te
verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger(s). De Opdrachtgever
vrijwaart de Onderneming voor alle aanspraken en schades die volgen
door het niet naleven van deze verplichtingen.
Artikel 4 – PRIJS
4.1 De prijs in offertes en publicaties van de Onderneming geldt per persoon
en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Indien de prijs leeftijdsafhankelijk is, is de leeftijd op de dag van de Dienst
bepalend.
4.3 De Onderneming kan een borgstelling van zowel de Opdrachtgever als
de Gast verlangen. De Onderneming zal dit kenbaar maken voorafgaand
aan of bij het sluiten van de Overeenkomst. De Onderneming kan
hetgeen de Opdrachtgever of Gast verschuldigd is aan de Onderneming,
waaronder schade, met de borg verrekenen. Indien de borg bestaat uit
een geldsom zal de borg of het restant daarvan uiterlijk een week nadat
de Diensten zijn verleend worden teruggestort op de bankrekening van
de Opdrachtgever of Gast, tenzij binnen die periode de hoogte van de
schade nog niet bekend is. De Onderneming kan een waarborgsom ook
direct na afloop in contanten teruggeven.
Artikel 5 – BETALINGSTERMIJN EN UITBLIJVEN VAN BETALING
5.1 Tenzij in de Overeenkomst of op de factuur een langere termijn is
aangegeven, dienen betalingen onverwijld, maar uiterlijk binnen 14
dagen na factuurdatum te zijn voldaan. In ieder geval dienen betalingen
voor aanvang van de Dienst te zijn voldaan.
5.2 Indien de Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen
termijn is de Opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is
vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de
wettelijke handelsrente verschuldigd.
5.3 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke
incassokosten indien deze is aangemaand tot betaling waarbij een
betalingstermijn van tenminste zeven dagen is gesteld en volledige
betaling binnen die termijn is uitgebleven. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 10% van het verschuldigde bedrag. Voor deze
aanmaning volstaat een Schriftelijk bericht (waaronder email) waarin is
aangegeven dat de betaling is verschuldigd en bij uitblijven van gehele
betaling binnen zeven dagen, incassokosten zijn verschuldigd over het
verschuldigde bedrag.
5.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, kan de Onderneming zijn
verplichtingen opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien
betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de
Dienst is betaald, heeft de Onderneming het recht de Opdrachtgever en
Gast uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft
bestaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft of indien niet voor
aanvang van de Dienst is betaald, kan de Onderneming de
Overeenkomst ook annuleren en de daarvoor verschuldigde
annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. De
annuleringskosten worden bepaald overeenkomstig artikel 18 of indien
van toepassing artikel 24. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van
de Onderneming onverlet.
Artikel 6 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER EN GASTEN
6.1 De Diensten kunnen aanzienlijke lichamelijke inspanning en concentratie
vergen. De Gasten dienen daarom over voldoende conditie te
beschikken en geen lichamelijke of geestelijke
(gezondheids)beperkingen te hebben die een risico vormen voor de
veiligheid van de Gast of anderen. Bij twijfel dient de Gast van te voren
met zijn arts te bespreken of hij of zij veilig kan deelnemen. De
Onderneming kan een lijst met contra-indicaties publiceren. Indien een
Gast een indicatie heeft die als contra-indicatie is gepubliceerd, dient de
deelname door de Gast met een arts te worden besproken.
6.2 Indien de Gast dient te beschikken over een minimale of maximale
lengte, minimaal of maximaal gewicht of een bepaalde vaardigheid voor
het gebruik van installaties of materialen, kan de Onderneming het
gebruik verbieden dan wel de Deelname aan de Dienst of de verhuur
weigeren en/of beëindigen indien de Gast naar het redelijke oordeel van
de Onderneming niet of niet voldoende hieraan voldoet. De
Onderneming geeft deze voorwaarden reeds bij het aanbod van haar
Diensten aan.

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

3

6.3 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst verstrekt de Opdrachtgever
alle voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante informatie van
zichzelf en de door hem of haar aangemelde Gasten. In het bijzonder
betreft dit informatie die mogelijk van invloed is op de veiligheid van de
Gast of anderen. De Gast is verplicht voor aanvang van de eerste Dienst
en indien dit door een Vertegenwoordiger van de Onderneming aan het
begin van een Dienst wordt gevraagd alle relevante persoonlijke
omstandigheden van zichzelf te melden voor zover deze van invloed
kunnen zijn op een goed verloop van de Dienst. Deze verplichting geldt
met name voor medische en conditionele bijzonderheden die van
invloed kunnen zijn op de veiligheid van de Gast en die van anderen.
6.4 Indien naar het redelijke oordeel van de Onderneming deelname niet
verantwoord is, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname
aan de Dienst. Indien informatie niet, onjuist of onvolledig wordt
verstrekt, kan de Onderneming de Gast uitsluiten van deelname aan de
Dienst.
6.5 Indien dit verlangd wordt, dienen de Gasten zich voor aanvang van de
eerste Dienst te registreren bij de Onderneming en in voorkomend geval
bij de Hulppersoon.
6.6 De Gast dient zich als een redelijk handelend Gast te gedragen. De Gast
en iedere andere persoon die zich op het Terrein begeeft, dient de
Voorwaarden, Huisregels, nadere waarschuwingen, aanwijzingen en
(veiligheids)instructies van de Onderneming strikt op te volgen. De
Onderneming kan tussentijds en eenzijdig redelijke wijzigingen
aanbrengen in de Huisregels.
6.7 Bij niet naleving van de Voorwaarden, Huisregels, nadere
waarschuwingen, aanwijzingen, (veiligheids)instructies en in het geval
een Gast overlast veroorzaakt, zichzelf of anderen in gevaar brengt of op
onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, heeft de
Onderneming het recht de Gast van verdere deelname uit te sluiten en
gebruik van materiaal en/of toegang tot het Terrein, het vervoermiddel
of de accommodatie te ontzeggen. Indien een waarschuwing gegeven de
omstandigheden van het geval op zijn plaats is, zal eerst een mondelinge
of schriftelijke waarschuwing worden gegeven voordat wordt
overgegaan tot uitsluiting van deelname of ontzegging van het gebruik
of de toegang. De Opdrachtgever of Gast heeft geen recht op restitutie
van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en
risico van de Gast/Opdrachtgever.
6.8 De Opdrachtgever en de Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door gedrag van de Gast, het niet nakomen van de
verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan de Gast moet
worden toegerekend. De Opdrachtgever en Gast vrijwaren de
Onderneming van aanspraken van betrokken Vertegenwoordigers,
Hulppersonen of derden voor schade die door de Gast is veroorzaakt of
aan de Gast moet worden toegerekend.
6.9 Indien de Dienst buiten Nederland wordt geleverd óf de Dienst in
Nederland een periode van méér dan één dag omvat, dienen
Opdrachtgever en Gast voor aanvang van de Dienst een adequate
reisverzekering af te sluiten die de afgenomen Diensten dekt. Voor zover
de Opdrachtgever of Gast een (reis)verzekering of
annuleringsverzekering via de Onderneming afneemt, treedt de
Onderneming in deze gevallen uitsluitend op als intermediair en
garandeert uitdrukkelijk niet dat schade krachtens deze verzekering zal
worden vergoed.
6.10 Indien de Dienst niet wordt begeleid door een Vertegenwoordiger van
de Onderneming dient de Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat
minderjarigen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarig
persoon.
6.11 Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen op het Terrein,
tenzij de Onderneming vooraf expliciet toestemming heeft gegeven. De
Onderneming kan voorwaarden verbinden aan het meebrengen van een
huisdier.
6.12 Door een Gast gevonden voorwerpen dienen direct te worden
ingeleverd bij Vertegenwoordigers van de Onderneming. Gevonden
voorwerpen die door een Gast zijn verloren, dienen door de Gast binnen
7 dagen te worden opgehaald. Op verzoek en voor rekening en risico van
de Opdrachtgever of Gast kunnen voorwerpen worden toegezonden aan
de Gast, nadat betaling voor de verzendkosten is ontvangen. De
Onderneming is niet verplicht tot het verzenden van gevonden
voorwerpen.
Artikel 7 – VERHUUR
7.1 De Onderneming stelt het gehuurde ter beschikking aan de
Opdrachtgever en/of Gast op de overeengekomen tijd en plaats na
ontvangst van de volledige betaling.
7.2 De Opdrachtgever en Gast zijn verantwoordelijk voor het gehuurde.
Opdrachtgever en Gast dienen het gehuurde enkel te gebruiken op een
wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Overeenkomst is bestemd.
Opdrachtgever en Gast mogen geen wijzigingen aanbrengen of het

gehuurde aan derden in gebruik geven of aan derden toegang verlenen
zonder toestemming van de Onderneming.
7.3 Opdrachtgever en Gast dienen eventuele gebreken bij ontvangst van het
gehuurde te melden bij de Vertegenwoordiger. Bij het uitblijven van een
melding wordt het gehuurde geacht in orde te zijn geweest bij aanvang.
7.4 Indien het gehuurde gebreken vertoont waardoor de Dienst niet, niet
veilig of niet naar behoren kan worden voortgezet, dient onmiddellijk
contact te worden opgenomen met de Onderneming via het verkregen
contactnummer. De Onderneming zal zich inspannen het gebrek zo
spoedig mogelijk te repareren of het gehuurde te vervangen. Indien
reparatie of vervanging niet mogelijk is, zal de Onderneming de prijs naar
rato van het niet verkregen huurgenot terugbetalen. Nieuwe
beschadigingen of gebreken deelt de Gast en/of Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het inleveren van het gehuurde aan
de Onderneming mee.
7.5 Voor reparaties door externe partijen is vooraf toestemming van de
Onderneming vereist.
7.6 Opdrachtgever en Gast zullen het gehuurde aan het einde van de
Overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats en tijd overdragen aan
een Vertegenwoordiger in dezelfde staat als waarin de Opdrachtgever
dan wel de Gast het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Indien
het gehuurde niet voldoende schoon wordt ingeleverd kan de
Onderneming redelijke schoonmaakkosten in rekening brengen. Indien
het gehuurde wordt achtergelaten zonder het aan een
Vertegenwoordiger te overhandigen blijft de Opdrachtgever en Gast
verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van het gehuurde.
7.7 Veroorzaakte schade dient direct te worden gemeld bij de Onderneming.
Opdrachtgever en Gast zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan
het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde. Bij
verlies, diefstal of ernstige beschadiging zijn onder meer de prijs van
vervangend materiaal, afhandelingskosten en de gederfde
huurinkomsten verschuldigd. Bij lichte beschadiging zijn onder meer de
reparatiekosten verschuldigd. De Onderneming kan een lijst met
redelijke standaardvergoedingen hanteren. De Onderneming is
gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van
het gehuurde, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan
Opdrachtgever en/of Gast in rekening te brengen.
7.8 Indien de Opdrachtgever of Gast het gehuurde niet heeft ingeleverd voor
of direct na afloop van de afgesproken huurperiode geldt dat de
Onderneming gerechtigd is de reguliere vergoeding voor de aanvullende
aangevangen huurperiode én een toeslag van 50% van de totale prijs in
rekening te brengen. Indien de Onderneming door de overschrijding van
de huurperiode eveneens andere klanten een alternatief programma
en/of compensatie dient aan te bieden of huurinkomsten misloopt
wordt die schade aanvullend in rekening gebracht.
7.9 Tenzij de inhoud van de bepaling zich er niet toe leent,zijn de bepalingen
inzake Verhuur ook van toepassing op gebruik van materiaal, Terrein
(met inbegrip van de installaties op het Terrein), vervoersmiddelen,
accommodatie en alle eigendommen van de Onderneming,
Hulppersonen of derden in het kader van een Activiteit of Overige dienst.
Artikel 8 – CAFÉ, RESTAURANT EN CATERING
8.1 Indien de Opdrachtgever en/of Gasten die een tafel of menu
gereserveerd hebben niet of niet voltallig verschijnen zonder te
annuleren, wordt 100% van de overeengekomen prijs voor het
afgesproken menu in rekening wordt gebracht. Voor zover er geen menu
is overeengekomen wordt een bedrag van EUR 25,- per niet verschenen
persoon in rekening gebracht. Een vertraging van 30 minuten t.o.v. de
afgesproken aankomsttijd wordt gezien als het niet (voltallig)
verschijnen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk
is. Van dit lid kan in de Overeenkomst worden afgeweken.
8.2 Indien het eten of drinken niet op nacalculatie geschiedt, is de
Opdrachtgever en de bestellende Gast de rekening verschuldigd op het
moment dat deze aan hem wordt gepresenteerd. De rekening dient
direct te worden betaald met contant geld of pin, tenzij anders is
aangegeven door de Onderneming. Indien de Opdrachtgever of Gast niet
overgaat tot directe betaling, verkrijgt de Onderneming een
retentierecht op de aanwezige goederen van de Opdrachtgever en de
Gast. Openstaande bedragen kunnen door de Onderneming worden
verrekend met borg die voor andere Diensten van de Onderneming is
ingehouden.
8.3 Het is de Onderneming toegestaan directe dan wel tussentijdse betaling
te verlangen van reeds besteld eten en drinken, tenzij is afgesproken dat
dit op nacalculatie geschiedt.
8.4 De Opdrachtgever staat in voor bestellingen van Gasten.
8.5 Eigen eten en drinken meenemen of nuttigen op het Terrein is verboden,
tenzij er andere afspraken over zijn gemaakt. Hieronder vallen ook
versnaperingen in goodiebags, (promotie)drankjes en
verjaardagstaarten.

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

4

8.6 De Onderneming kan een bedrag in rekening brengen voor door de
Opdrachtgever of Gasten zelf meegebracht of genuttigd eten of drinken.
Indien niet vooraf een bedrag is overeengekomen, wordt een redelijk
bedrag in rekening gebracht.
8.7 Dieetwensen en dieetvereisten dienen tijdig door de Opdrachtgever te
worden gecommuniceerd. De Onderneming kan hier een termijn aan
verbinden. Ernstige voedselallergieën dienen ter plaatse door de Gast
aan het horecapersoneel nogmaals kenbaar te worden gemaakt.
8.8 Bij de afname van drank of spijs op basis van nacalculatie is de
administratie van de Onderneming en/of haar Hulppersoon bindend
voor partijen behoudens tegenbewijs.
Artikel 9 – DIENSTEN VERRICHT DOOR DE OPDRACHTGEVER OF
DOOR DE OPDRACHTGEVER INGESCHAKELDE DERDEN
9.1 Het is de Opdrachtgever of Gast zonder voorafgaande toestemming van
de Onderneming niet toegestaan om zelf of uitbesteed aan een derde
enige vorm van diensten (waaronder activiteiten) te verzorgen op het
Terrein.
9.2 De Onderneming kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de
levering van diensten door de Opdrachtgever of door Opdrachtgever
ingeschakelde dienstverleners.
9.3 Indien de Onderneming diensten van de Opdrachtgever of door de
Opdrachtgever ingeschakelde dienstverleners toelaat op het Terrein is
de Onderneming niet verantwoordelijk voor de voorbereiding of uitvoer
van deze activiteiten of diensten. Indien de Onderneming een gedeelte
van het Terrein beschikbaar stelt, zijn de Opdrachtgever en de door
Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener uitdrukkelijk zelf
verantwoordelijk voor de controle of het Terrein geschikt is voor de
activiteit of dienst en vrij is van gevaren. De Opdrachtgever en eventuele
ingeschakelde derden dienen de activiteiten en diensten
overeenkomstig de geldende veiligheidsstandaarden, milieunormen en
regelgeving uit te voeren.
9.4 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle noodzakelijke
vergunningen en ontheffingen, tenzij ander is overeengekomen. Indien
de Onderneming de vergunning en/of ontheffing zal regelen, heeft deze
slechts een inspanningsplicht. De Onderneming kan een vergoeding voor
het regelen verlangen.
9.5 De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door de
Opdrachtgever ingeschakelde dienstverleners een adequate
(beroepsaansprakelijkheids)verzekering hebben.
9.6 De Opdrachtgever vrijwaart de Onderneming ingeval van aanspraken
van Gasten, Hulppersonen, Vertegenwoordigers, ondergeschikten of
derden voor schade die is veroorzaakt door de Opdrachtgever of de door
de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener. De Opdrachtgever is
gehouden schade aan eigendommen van de Onderneming en
gevolgschade van de Onderneming veroorzaakt door de Opdrachtgever
of de door de Opdrachtgever ingeschakelde dienstverlener te
vergoeden.
Artikel 10 – DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING OP EEN DOOR DE
OPDRACHTGEVER GEKOZEN EXTERNE LOCATIE
10.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de organisatie op een door de
Opdrachtgever gekozen externe locatie, tenzij andere afspraken
gemaakt zijn.
10.2 De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat er toestemming is verkregen
voor gebruik van de locatie en de door de Onderneming aangegeven
faciliteiten.
10.3 De Opdrachtgever dient op verzoek van de Onderneming zorg te dragen
voor stroom, water en/of licht op de exacte locatie waar de Dienst zal
worden uitgevoerd. De Onderneming zal dit tijdig aangeven bij de
Opdrachtgever.
10.4 De Opdrachtgever dient zorg te dragen dat de locatie eenvoudig
bereikbaar is voor de opbouw en afbouw.
10.5 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen
en ontheffingen.
10.6 De Onderneming is verantwoordelijk voor de veiligheid van de te leveren
Dienst. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de
Onderneming de locatie ruim van te voren kan bezichtigen. De
Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de toegewezen locatie –
al dan niet op grond van aanwijzingen van de Onderneming – geschikt is
voor de afgenomen Dienst. De Onderneming zal de Dienst niet uitvoeren
indien de Dienst op de locatie niet veilig kan worden uitgevoerd.
10.7 De kosten gemoeid met het verrichten van Diensten op een externe
locatie komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zitten
niet in de prijs van de Dienst verwerkt, tenzij anders is afgesproken. Dit
betreft onder meer kosten voor het gebruik maken van de locatie,
nutsvoorzieningen en faciliteiten, de benodigde vergunningen en
ontheffingen en kosten voor aanvullende veiligheidsmaatregelen.

Artikel 11 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
11.1 Opdrachtgever kan de Onderneming Schriftelijk verzoeken de
Overeenkomst te wijzigen. Onder wijziging vallen ook de wijziging van
programma, vervoerstijden, gegevens van Gasten of dieetwensen. Het
staat de Onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een
specifiek geval onredelijk is. Een vermindering van het aantal Gasten
wordt gezien als een (deel)annulering. Een wijziging van de datum wordt
gezien als een annulering.
11.2 Bij wijziging is Opdrachtgever de kosten als gevolg van de wijziging
verschuldigd en daarnaast de volgende wijzigingskosten:
a. bij een wijzigingsverzoek tot 21 dagen voor aanvang: nihil;
b. bij een wijzigingsverzoek binnen 21 dagen voor aanvang of later:
€30,- per wijziging.
De datum van ontvangst van de wijziging door de Onderneming geldt als
wijzigingsdatum.
11.3 De Onderneming kan in de Overeenkomst van dit artikel afwijken.
Artikel 12 – OVERMACHT
12.1 De Onderneming is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren voor
zover nakoming onmogelijk is of onevenredige inspanningen of kosten
vergt als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden
(“overmacht”), zoals (burger)oorlog, terreur, politieke onrust,
natuurrampen, stakingen, verkeersdrukte, gesperde straten, gesperde
tunnels of bergpassen, gesloten (ski)gebieden/liften, gebiedsverbod,
vaarverbod en (extreme)weersomstandigheden. In het geval van
overmacht kan de Onderneming de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
annuleren en draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor zover door de
Onderneming ingekochte Diensten niet kosteloos kunnen worden
geannuleerd, blijft de Opdrachtgever deze kosten verschuldigd. In
gevallen waarop de regeling van dit artikel ziet, is het recht op ontbinding
voor beide partijen uitgesloten.
Artikel 13 – WEERSINVLOEDEN EN PLAATSELIJKE
OMSTANDIGHEDEN
13.1 Alle Diensten worden aangeboden onder het voorbehoud dat
aanpassing op grond van weersinvloeden en plaatselijke
omstandigheden nodig is. Het risico van weersinvloeden en plaatselijke
omstandigheden (zoals de waterstand) en de gevolgen voor de Diensten
ligt bij de Opdrachtgever. Onverminderd lid 2 van dit artikel, vindt een
Dienst, al dan niet in aangepaste vorm, ook bij slecht weer doorgang.
13.2 Indien het weer of de plaatselijke omstandigheden of de gevolgen
daarvan ervoor zorgen dat de Dienst, niet of niet veilig kan worden
uitgevoerd, is de Onderneming ontlast van de verplichting die Dienst uit
te voeren. Vindt een Dienst geen doorgang dan kan de Onderneming
voor zover redelijkerwijs mogelijk een alternatieve Dienst of een
alternatieve datum aanbieden, maar de Onderneming is daartoe niet
verplicht.
13.3 Indien de Dienst reeds is aangevangen zal de Onderneming zorgdragen
voor de terugkeer van de Gasten naar een veilige en geschikte locatie
(doorgaans de geboekte groepsaccommodatie of het eigen Terrein van
de Onderneming).
13.4 Onder niet-veilige omstandigheden wordt onder andere, maar niet
uitsluitend verstaan: extreme temperaturen, te veel wind, gladheid,
(kans op) onweer, te lage of te hoge waterstand, sterke stroming, ernstig
beperkt zicht. Het oordeel dat een Dienst niet of niet-veilig kan worden
uitgevoerd ligt geheel bij de Onderneming.
13.5 De Opdrachtgever blijft de prijs verschuldigd. Er vindt slechts restitutie
plaats voor zover de Onderneming door het niet uitvoeren van de
Dienst(en) kosten bespaart. In gevallen waarop de regeling van dit artikel
ziet, is het recht op ontbinding voor beide partijen uitgesloten.
Artikel 14 – EIGEN RISICO GAST EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
ONDERNEMING
14.1 Met de aangeboden Diensten, en in het bijzonder de
buitensportactiviteiten, is een onvermijdbaar risico op schade en
ongevallen verbonden. Ondanks zorgvuldig handelen van de
Onderneming kan het derhalve voorkomen dat er schade of letsel
optreedt. De verzekeringsmogelijkheden van de Onderneming voor
schade zijn bovendien begrensd. Een eigen risico voor de Gast is daarom
onlosmakelijk verbonden met de deelname.
14.2 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade of een gebeurtenis die
haar niet valt toe te rekenen, waaronder:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Gast of Opdrachtgever,
zoals:
– het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument,
– een ontoereikende gezondheid of conditie,
– een ontoereikende persoonlijke uitrusting,
– onjuist handelen of niet-handelen van de Gast,
– oververmoeidheid,

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

5

– overschatting van de eigen vermogens,
– onzorgvuldig of roekeloos gedrag,
– het negeren van instructies,
– het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften,
– het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere
verdovende middelen,
– het zich bewust of onbewust (laten) indelen in een verkeerde categorie.
b. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken derden;
c. overmacht.
14.3 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot
éénmaal de prijs van de Dienst, tenzij de schade volgt uit het overlijden
of persoonlijk letsel van de Gast of de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de Onderneming.
14.4 De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door
de Onderneming afgesloten adequate aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de Onderneming of de uitsluiting in strijd is met
dwingend recht. In geen geval is het eigen risico van de Onderneming
uitgesloten.
14.5 Indien de schade is geleden als gevolg van een Dienst die valt binnen het
toepassingsbereik van een internationaal verdrag, dan is de
aansprakelijkheid in afwijking van lid 3 beperkt tot hetgeen is toegestaan
volgens dit verdrag. Dit ziet ook op schade die volgt uit het overlijden of
persoonlijk letsel van de Gast.
14.6 De Onderneming is verplicht zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid
volgens de hiervoor geldende VeBON norm, behoudens voor zover een
specifieke dienst niet of niet zonder onredelijke kosten te maken
verzekerbaar is.
14.7 De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade van de
Opdrachtgever/Gast die is gedekt door verzekeringen van de
Opdrachtgever/Gast, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen. De
uitsluiting geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de Onderneming.
14.8 De Onderneming is niet aansprakelijk voor het door derden veroorzaakte
verlies, beschadiging of diefstal van auto’s, jassen en goederen van
Opdrachtgever of Gasten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de Onderneming. Indien er een bedrag in rekening
wordt gebracht voor het in bewaring geven van jassen of goederen is de
Onderneming bij verlies, beschadiging of diefstal hooguit
aansprakelijkheid voor de waarde van de zichtbare goederen, maar niet
voor de inhoud, tenzij de Onderneming op de hoogte is van de inhoud
en uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Onderneming ook de inhoud
dekt. De uitsluiting geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de Onderneming.
Artikel 15 – KLACHTEN
15.1 Indien de Opdrachtgever of Gast een tekortkoming in de uitvoering van
de Overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk, maar
in ieder geval tijdens de Dienst te melden zodat een passende oplossing
kan worden getroffen. De melding dient te geschieden bij de plaatselijk
Vertegenwoordiger (coördinator) van de Onderneming en indien de
Dienst niet wordt uitgevoerd door de Onderneming ook bij de
dienstverlener.
15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost, kan deze
uiterlijk binnen één maand na afloop van de Dienst schriftelijk en
gemotiveerd worden ingediend bij de Onderneming. Heeft de Dienst
geen doorgang gevonden dan dient de klacht binnen één maand na de
oorspronkelijke contractuele aanvangsdatum bij de Onderneming
ingediend te worden. De Onderneming is gehouden binnen een maand
na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
15.3 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de
hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de
belangen van de Onderneming door het niet tijdig klagen niet geschaad
zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in
behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval
niet redelijk is.
Artikel 16 – OVERIGE BEPALINGEN

16.1 De Onderneming zorgt er te allen tijde voor dat de Dienst aan alle milieu-
en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de Dienst worden

gesteld.
16.2 Vertegenwoordigers, ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de
uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, alsmede hun
personeel kunnen zich jegens de Opdrachtgever en Gast beroepen op de
bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip
van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

16.3 Verjaringstermijnen, waaronder termijnen betreffende de verjaring van
aansprakelijkheid, bedragen één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is
toegestaan. Voor Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.
16.4 Vorderingsrechten vervallen na één (1) jaar, tenzij deze beperking niet is
toegestaan of in een bepaald geval niet gerechtvaardigd is. Voor
Meerdaagse pakketten geldt een aparte regeling.
16.5 Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze
Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd,
worden partijen geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die
qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie
benadert.
16.6 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dit in strijd is met
dwingend recht.
16.7 De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met
dwingend recht.

MODULE ACTIVITEITEN, VERHUUR EN
OVERIGE DIENSTEN
TOEPASSINGSBEREIK MODULE
De module Activiteiten, Verhuur en Overige Diensten is van toepassing op alle
Diensten die geen Meerdaags pakket vormen.
Artikel 17 – BETALING
17.1 Na het totstand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van
50% te worden voldaan.
17.2 De restantbetaling dient zes weken voor aanvang van de Dienst te zijn
voldaan.
17.3 Indien de Dienst binnen zes weken voor aanvang wordt geboekt, dient
de gehele betaling direct te worden voldaan.
17.4 Indien nodig wordt na afloop een (credit)factuur verstuurd voor de nog
niet gefactureerde Diensten en wijzigingen.
17.5 In de Overeenkomst kan van dit artikel worden afgeweken.
Artikel 18 – ANNULERING VAN DE DIENST DOOR DE
OPDRACHTGEVER
18.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen Diensten voor aanvang
schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten
verschuldigd zijn aan de Onderneming:
a. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang: 15% van de prijs;
b. bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aanvang: 35% van
de prijs;
c. bij annulering vanaf 1 maand tot 14 dagen voor aanvang: 60% van
de prijs;
d. bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de
prijs;
e. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de
prijs.
In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken. In geval van
afwijking dienen redelijke annuleringskosten te worden gehanteerd.
18.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten
zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.
18.3 De datum van ontvangst van de annulering door de Onderneming geldt
als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden (Werkdagen
9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende Werkdag.
18.4 De vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het
gehuurde wordt gezien als een deelannulering. De Onderneming kan –
naar haar keuze – in afwijking van lid 1 de betaling van de volledige prijs
minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. In de
Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.
Artikel 19 – INDEPLAATSSTELLING
19.1 Indien een Gast verhinderd is om aan een Dienst deel te nemen, kan de
Gast zich via de Opdrachtgever en met instemming van de Onderneming
door een andere Gast laten vervangen onder de volgende cumulatieve
voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst
verbonden voorwaarden;
b. het verzoek tot indeplaatsstelling geschiedt uiterlijk 7 dagen
voorafgaand aan de start van de Dienst; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

6

betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de
indeplaatsstelling.
19.2 Opdrachtgever, Gast en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk
aansprakelijk tegenover de Onderneming voor de betaling van het nog
verschuldigde gedeelte van de prijs, wijzigingskosten en de eventuele
extra kosten als gevolg van de vervanging.
Artikel 20 – PRIJSWIJZIGING
20.1 De Onderneming heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs
te wijzigen in verband met prijswijzigingen van verschuldigde
belastingen of heffingen van (lokale) overheden.
20.2 De Onderneming heeft het recht om voor aanvang van de Dienst de prijs
te verhogen in verband met prijsstijgingen van de diensten van
Hulppersonen, toegenomen brandstofkosten, wisselkoersen of
anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod.
Artikel 21 – WIJZIGINGEN EN ANNULERING DOOR DE
ONDERNEMING
21.1 De Onderneming kan de Overeenkomst wijzigen op grond van
gewichtige redenen. Deze wijzigingen deelt de Onderneming onverwijld
en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mee. Bij wijzigingen die
niet zijn gebaseerd op overmacht (artikel 12) of weersinvloeden en
plaatselijke omstandigheden (artikel 13) geldt het volgende: De
Onderneming kan een alternatief aanbieden. De Onderneming kan een
wijziging of aangeboden alternatief slechts afwijzen indien de wijziging
of het alternatief zodanig is dat de Opdrachtgever hier redelijkerwijs niet
aan kan worden gebonden. Indien de Opdrachtgever de wijziging en een
eventueel aangeboden alternatief afwijst, eindigt de Overeenkomst en
heeft de Opdrachtgever (enkel) recht op restitutie van de prijs en indien
de Dienst reeds ten dele is uitgevoerd een evenredig deel daarvan.
21.2 De Onderneming kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleren
op grond van gewichtige redenen. De Onderneming deelt de
Opdrachtgever de annulering en de reden daarvoor onverwijld mee. Bij
een annulering door de Onderneming die niet is gebaseerd op
overmacht (artikel 12) of weersinvloeden en plaatselijke
omstandigheden (artikel 13) geldt het volgende: DeOpdrachtgever heeft
(enkel) recht op restitutie van de reeds betaalde prijs en indien de Dienst
reeds ten dele is uitgevoerd een evenredig deel daarvan. Indien de
oorzaak van de annulering aan Opdrachtgever en/of Gast kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van
Opdrachtgever en blijft de prijs verschuldigd.
21.3 De Onderneming kan de Overeenkomst annuleren omdat de in het
aanbod aangegeven minimale aantallen voor de Dienst niet zijn behaald.
De Opdrachtgever heeft in dat geval enkel recht op restitutie van de
reeds betaalde prijs.

MODULE MEERDAAGSE PAKKETTEN
(waarbij overnachting of vervoer is inbegrepen)
TOEPASSINGSBEREIK MODULE
Deze module is van toepassing op alle door de Onderneming aangeboden of
met de Onderneming overeengekomen Meerdaagse pakketten. Een
Meerdaags pakket is iedere combinatie van tenminste twee verschillende
soorten Reisdiensten voor dezelfde reis die tenminste 24 uur beslaat of een
overnachting omvat voor zover dit een pakketreis in de zin van artikel 7:500
sub b van het Burgerlijk Wetboek vormt en die niet wordt afgenomen op
grond van een raamovereenkomst.. Waar in deze module wordt gesproken
van Opdrachtgever heeft de ‘reiziger’ in de zin van artikel 7:500 onder f BW
overeenkomstige rechten en plichten voor zover de Onderneming jegens deze
reiziger als ‘organisator’ wordt aangemerkt.
VOOR AANVANG VAN HET MEERDAAGSE PAKKET:
Artikel 22 – INFORMATIE
22.1 Indien de Opdrachtgever wensen voor of bij het aangaan van de
Overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden
ontleend voor zover deze wensen zijn geaccepteerd via een schriftelijke
toezegging van de Onderneming dat aan de wens tegemoet wordt
gekomen. De enkele vermelding als wens of voorkeur op reisbescheiden
en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.
22.2 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag
van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

22.3 De Gast dient gedurende de gehele periode van uitvoer te beschikken

over de voor het pakket noodzakelijke reisdocumenten, zoals een ID-
kaart, paspoort, visa, bewijs van inentingen, etc.. Gelet op het grote

belang hiervan, dienen de Opdrachtgever en Gast de door de
Onderneming verstrekte algemene informatie hierover bij de
betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid
en actualiteit te controleren. De Opdrachtgever dient vóór de boeking
van het Meerdaagse pakket te verifiëren of er voldoende tijd is om de
benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk
lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het
bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Gast het
Meerdaagse pakket niet of niet geheel kan meemaken wegens het
ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de
daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Gast.
Artikel 23 – BETALING
23.1 Na het totstand komen van de Overeenkomst dient een aanbetaling van
50% te worden voldaan.
23.2 Het restant van de prijs dient uiterlijk zes (6) weken voor aanvang van
het Meerdaagse pakket te zijn voldaan.
23.3 Indien de Dienst binnen zes weken voor aanvang wordt geboekt, dient
de gehele betaling direct te worden voldaan.
23.4 Indien nodig wordt na afloop een (credit)factuur verstuurd voor de nog
niet gefactureerde Diensten en wijzigingen.
23.5 In de Overeenkomst kan van dit artikel worden afgeweken.
Artikel 24 – ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
24.1 Opdrachtgever kan de overeengekomen Diensten voor aanvang
Schriftelijk annuleren waarbij de volgende annuleringskosten
verschuldigd zijn aan de Onderneming:
a. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang: 25% van de prijs;
b. bij annulering vanaf 3 maanden tot 1 maand voor aanvang: 50% van
de prijs;
c. bij annulering vanaf 1 maand tot 7 dagen voor aanvang: 85% van de
prijs;
d. bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de prijs.
In de Overeenkomst kan van dit lid worden afgeweken.
24.2 Tevens blijft Opdrachtgever bij annulering eventuele aanvullende kosten
zoals poliskosten en premie voor de verzekering verschuldigd.
24.3 De datum van ontvangst van de brief of email door de Onderneming
geldt als annuleringsdatum. Annuleringen buiten kantoortijden
(Werkdagen 9u-17u) worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende
Werkdag.
24.4 De vermindering van het aantal personen of de hoeveelheid van het
gehuurde wordt gezien als een deelannulering. De Onderneming kan –
naar haar keuze – in afwijking van lid 1 de betaling van de volledige prijs
minus de niet gemaakte kosten als annuleringskosten verlangen. Voor
zover er sprake is van inkomsten uit alternatief gebruik van de
vrijgekomen capaciteit wordt hier rekening mee gehouden in de hoogte
van de annuleringskosten. In de Overeenkomst kan van dit lid worden
afgeweken.
Artikel 25 – INDEPLAATSSTELLING
25.1 De Opdrachtgever kan het Meerdaagse pakket overdragen aan een
andere persoon onder de volgende voorwaarden.
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de Overeenkomst
verbonden voorwaarden;
b. de overdracht vindt uiterlijk 7 dagen voor aanvang plaats, althans met
in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige
handelingen kunnen worden verricht om de persoon in de plaats te
stellen.
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van de overeenkomst
betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de
indeplaatsstelling.
25.2 De Opdrachtgever en degene die het Meerdaagse pakket overneemt,
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde
bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en
andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder
wijzigingskosten.
Artikel 26 – PRIJSWIJZIGING
26.1 De Onderneming heeft het recht om tot 20 dagen vóór de dag van
aanvang van het Meerdaagse pakket de prijs te verhogen in verband met
wijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en in
verband met belastingen of vergoedingen van niet direct bij de
uitvoering van het Meerdaagse pakket betrokken derden.

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland – zakelijke voorwaarden

7

26.2 De Onderneming kan zich in de Overeenkomst het recht voorbehouden
om tot 20 dagen vóór de dag van aanvang van het Meerdaagse pakket
de prijs te verhogen als gevolg van wijzigingen in de wisselkoersen.
26.3 Indien de verhoging meer dan 8% van de prijs bedraagt, heeft de
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. De
Onderneming stelt een redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever
Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst
beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn
beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op
beëindiging.
26.4 Indien het recht op prijsverhoging of prijswijziging is bedongen, heeft de
Opdrachtgever in voorkomend geval het recht te verzoeken om
prijsverlaging. Op het bedrag wat de Opdrachtgever op basis van de
eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan
administratiekosten ingehouden.
Artikel 27 – WIJZIGING DOOR DE ONDERNEMING
(voor aanvang)
27.1 De Onderneming heeft het recht voor aanvang van het Meerdaagse

pakket de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-
ingrijpende wijzigingen betreft. De Opdrachtgever wordt hier Schriftelijk

en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.
27.2 Indien noodzakelijk kan de Onderneming de voornaamste kenmerken
van de overeengekomen Reisdiensten voor aanvang van het
Meerdaagse pakket ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het
aanbieden van een alternatief Meerdaags pakket die indien
redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De
Opdrachtgever kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de
Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
27.3 Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Onderneming de Opdrachtgever een
redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Onderneming
Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Overeenkomst
beëindigt. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn
beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op
beëindiging.
27.4 Bij ingrijpende wijzigingen stelt de Onderneming de Opdrachtgever
onverwijld op de hoogte van:
– de wijzigingen,
– de redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever de Onderneming
Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Opdrachtgever
de Overeenkomst beëindigt,
– het gevolg dat indien de Opdrachtgever niet tijdig antwoordt de
wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindiging vervalt.
Artikel 28 – ANNULERING DOOR DE ONDERNEMING
28.1 De Onderneming kan de Overeenkomst vóór aanvang van het
Meerdaagse pakket annuleren en de Opdrachtgever alle voor het
Meerdaagse pakket betaalde bedragen terugbetalen zonder een
schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de
Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Opdrachtgever van de
opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
– 20 dagen voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags
pakket van 6 dagen of meer.
– 7 dagen voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags
pakket van 2 tot 6 dagen.
– 48 uur voor aanvang van het Meerdaagse pakket bij een Meerdaags
pakket van minder dan 2 dagen.
b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en
buitengewone omstandigheden.
28.2 Niet vergoed worden kosten die door de Opdrachtgever zijn gemaakt
voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa,
aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij het Meerdaagse
pakket inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..
28.3 Ingeval de Gast niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of
indien door of namens de Opdrachtgever/Gast onjuiste of onvolledige
informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke
gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft
de Onderneming het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat
hetgeen is bepaald in het algemene deel van deze Voorwaarden en
andere rechten van de Onderneming onverlet.
UITVOERING VAN HET MEERDAAGSE PAKKET:
Artikel 29 – VERANTWOORDELIJKHEID
29.1 De Onderneming is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Reisdiensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, ongeacht of

deze Reisdiensten door de Onderneming zelf of door een andere
dienstverlener worden uitgevoerd.
29.2 De Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van
de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.
Artikel 30 – CONFORMITEIT & NON-CONFORMITEIT
30.1 De Onderneming dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig
de verwachtingen die de Opdrachtgever op grond van de publicaties, de
Overeenkomst en de omstandigheden op de bestemmingen
redelijkerwijs mocht hebben.
30.2 De Opdrachtgever/Gast stelt de Reisdienstverlener en de Onderneming

overeenkomstig artikel 15 [klachten] onverwijld in kennis van een non-
conformiteit die de Opdrachtgever/Gast heeft geconstateerd tijdens de

uitvoering van een in de Overeenkomst opgenomen Dienst.
30.3 De non-conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit
onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt
rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van
de betreffende Diensten.
Artikel 31 – AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITING VAN
AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT EN SCHADEVERGOEDING
31.1 De Opdrachtgever/Gast heeft in geen geval recht op schadevergoeding

voor schade die de Opdrachtgever/Gast oploopt als gevolg van non-
conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

a. de Opdrachtgever/Gast;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of
voorkomen;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
31.2 Iedere aansprakelijkheid van de Onderneming voor schade is beperkt tot
driemaal de reissom , tenzij de schade bestaat uit persoonlijk letsel van
de Opdrachtgever/Gast of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan
wel nalatig handelen van de Onderneming.
31.3 Indien de Onderneming aansprakelijk gehouden kan worden voor enige
schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk
letsel van de Opdrachtgever/Gast, zal deze aansprakelijkheid in ieder
geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan
volgens de ter zake geldende internationale verdragen die betrekking
hebben op de individuele Reisdiensten.
31.4 De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot
schadevergoeding is twee jaar na afloop van het Meerdaags pakket.
31.5 Vorderingsrechten anders dan de vordering tot schadevergoeding
vervallen na één (1) jaar na afloop van het Meerdaags pakket, tenzij deze
beperking niet is toegestaan of in een bepaald geval niet
gerechtvaardigd is.
31.6 De compensatie of schadevergoeding die vanwege dezelfde gebeurtenis

verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-
verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van

luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging,
wordt in mindering gebracht op de door de Onderneming verschuldigde
schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Overeenkomst.
Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of

schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-
verordeningen door de Onderneming of een door haar ingeschakelde

dienstverlener is verschuldigd.
Artikel 32 – HULP EN BIJSTAND
32.1 De Onderneming verleent de Gast onverwijld hulp en bijstand indien de
Gast in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie
te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en
consulaire bijstand en de Gast te helpen bij het gebruik van
communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve invulling van
het Meerdaags pakket.
32.2 De Onderneming brengt voor de hulp en bijstand een redelijke
vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet
of nalatigheid van de Opdrachtgever/Gast.